Hiiu vallavolikogu esimees kommenteerib koostöölepingut

Hiiu vallavolikogu esimees Jüri Ojasoo kommenteeris Hiiu Lehe artiklit "Kellele tegelikult on vaja koostöölepingut?" Vaata kommentaare ka TV3 ja ERR teleuudistest. 
Hiiu Leht, 07.04.2017

MTÜ Hiiu Tuul on Hiiu Lehe vahendusel esitanud küsimusi ja neile ka ise vastanud. Vastan samadele küsimustele koostöölepingu projekti ja KMH aruande alusel.

Hiiu vallavalitsuse, Nelja Energia AS ja Hiiumaa Offshore Tuulepark OÜ vahel sõlmitud ühiste kavatsuste protokolli (ÜKP) alusel, mis on heaks kiidetud Hiiu vallavolikogu 22.05.2014 otsusega nr 76 ja jõustunud 25.08.2014, kui Nelja Energia ASi nõukogu selle samuti heaks kiitis, on Hiiu vallavalitsus esitanud volikogu menetlusse koostöölepingu projekti, mis läbis märtsikuu volikogus esimese lugemise.

Kellele tegelikult on vaja koostöölepingut?

Kindlasti on koostöölepingut vaja Hiiu vallale, et saada suurest arendusprojektist kasu mitte ainult Hiiu vallale vaid kogu Hiiumaale. Toon siinjuures ära olulisemad kasud.

Koostöölepingu alusel rajatakse Hiiumaale, eelistatult Kõrgessaarde tuulepargi hooldustööde baas, mis toob Hiiumaale juurde vähemalt 30 uut töökohta ja 20 kaudset töökohta.

Arendaja ehitab omal kulul tuulepargi liitumiseks rajatava alajaama juurde võimaluse Hiiumaa elektrivõrguga ühilduval keskpingel ja vajalikul võimsusel liitumiseks, mille tulemusena tekib Hiiumaale elektrienergia ringtoide (elektrivõrgu ringühendus mandriga). Sellega paraneb oluliselt elektrivarustuskindlus kogu Hiiumaal.

Arendaja kohustub annetama selleks otstarbeks loodud MTÜle iga toodetud elektrienergia MWh müügist saadud tulust vähemalt 0,2 protsenti, kuid mitte vähem kui 0,32 eurot iga MWh kohta. Arvestuslikult on see summa aastas üle 700 000 euro.

Hiiu valla elanikel, pärast ühe omavalitsuse teket kogu Hiiumaa elanikel, on võimalus osta eelisaktsiaid ja võlakirju aastatulususega 15 protsenti väljalaskehinnast.

Mis on koostöö tulemus?

Artikli autor väidab, et Hiiumaa lähistele plaanitava tuulepargi müra ei ole tegelikkuses võimalik mõõta, sest 7 MW tuulikuid ei tööta veel üheski meretuulepargis. Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise aruanne (KMH) käsitles p 5.11.1 tuulepargi poolt tekitavat müra. Müra modelleerimise tulemusena selgus, et müratase 55 dB levib kõige võimsama tuulikutüübi (Vestas V164 7.0) puhul kuni 270 m kaugusele tuulepargist, 40 dB müratase
levib tuulepargist u 1500 m kaugusele. Teiste tuulikutüüpide puhul on kaugused väiksemad. Hiiumaa rannik on tuulepargist u 12 km kaugusel. Sellest järeldub, et elamualadele ei levi lubatud normtasemetest kõrgemad müratasemed.

Autor väidab, et koostööleping ei anna õiguskindlust, et Hiiu vallale tuulepargist tulu tuleb. Selle õiguskindluse tagamiseks on tehtud muudatusettepanek, mida hakkab arutama volikogu eelarve- ja majanduskomisjon. Mis puudutab leppetrahvi, siis selle sisseviimiseks kokkulepet ei saavutatud, kuna osapoolte kohustused on ebaproportsionaalsed. Leppetrahvi summa oleks mõlemale osapoolele ühesugune summa. Lähtuvalt arendaja kohustustest oleks leppetrahv võinud küündida mitme miljoni euroni, mis oleks olnud vastuvõetamatu Hiiu vallale.

Hiiu vald palub tuuleparki?

Hiiu vald ei palu tuuleparki arendajal rajada. Hiiu vald teeb koostööd seoses tuulepargivalmimisega ning valla majandusliku ja kultuurilise arengu edendamisega ning koostöös arendajaga kinnitavad, et tuulepargi planeerimisel, rajamisel ja käitlemisel arvestatakse poolte ja teiste huvigruppide ettepanekutega, et leida konstruktiivsete läbirääkimiste tulemusel pooltele aktsepteeritavaid lahendusi. Kas tuulepark tuleb või ei tule on riigi otsustada. See, kas meil on või ei ole arendajaga koostöölepingut, ei ole kuidagi siduv Vabariigi Valitsusele.

ÜKP on kehtinud varsti juba peaaegu kolm aastat. See on olnud avalik dokument ja kõigile kättesaadav. ÜKP alusel koostatud koostöölepingu projekt on olnud avalikustamisel. Tegevusi koostöölepingu koostamise protsessis on kajastatud Hiiu Valla Teatajas. Toimus koostöölepingu projekti avalik arutelu 8.03.2017. On toimunud tuulepargi rajamise KMH aruande avalik arutelu, kus 9ndas peatükis on toodud olulise negatiivse mõju leevendusmeetmed, mida arendaja projekti elluviimisel peab arvestama. Artikli autori väide, et arendajaga koostööleppe sõlmimine Hiiu valla poolt on oma pädevuse ületamine, ei vasta kindlasti tõele. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi rajaneb kohalik omavalitsus muuhulgas põhimõttel, et ta otsustab ja korraldab kohaliku elu küsimusi iseseisvalt ja lõplikult.
Foto: Hiiu Leht