Keskkonnaministeerium ei pea Vinkovi meremadaliku kaitse alla võtmist otstarbekaks

Keskkonnaministeerium ei algata Vinkovi meremadaliku kaitse alla võtmise menetlust, sest selles küsimuses tehtud ekspertiis ei pea kaitseala loomist otstarbekaks.

Hiiumaa rannikust umbes 15 kilomeetri kaugusel loodes asuva Vinkovi meremadaliku kaitse alla võtmise ettepaneku tegi MTÜ Hiiu Tuul. Vinkovi madaliku territoorium on üks osa planeeritavast Loode-Eesti meretuulepargist. Hiiu Tuul tõi oma ettepanekus esile vajaduse säilitada meremadala puutumatus ning seal asuvate elupaikade, mereelustiku mitmekesisuse ning liikide kaitse. „Looduskaitseseadus ütleb, et ala kaitse alla võtmisel tuleb lisaks eeldustele hinnata ka kaitse alla võtmise otstarbekust,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler, kes täna allkirjastas Vinkovi madaliku kaitse alla võtmise algatamisest keeldumise käskkirja. „Loodust tõesti kaitstakse teatavate alade kasutamist piirates, kaitsealasid moodustades, aga alati tuleb kaaluda ka alternatiive. Vinkovi madaliku kaitse alla võtmise küsimuses tehtud ekspertiis leidis, et seal on elupaikade, mereelustiku ja liikide kaitset otstarbekas tagada keskkonnamõju hindamisega. Tuulepargi arendaja peab arvestama, et selle hindamise suhtes kavatseme olla äärmiselt nõudlikud.“

Hiiu Tuul oli oma ettepanekus muu hulgas esile toonud Vinkovi madaliku rahvusvahelise tähtsuse auli ja mitme teise ohustatud linnuliigi peatuspaigana Läänemeres. Selles küsimuses selguse saamiseks tellis madaliku kaitse alla võtmise küsimuses ekspertiisi koostanud Keskkonnaamet Lääne-Hiiumaa rannikumerel peatuvate veelindude lennuloenduse. Loenduse viisid läbi Eesti Maaülikooli teadlased.

Teadlased leidsid, et Vinkovi madalikul ei peatu regulaarselt piisaval hulgal veelinde, et oleks põhjendatud ala riikliku kaitse alla võtmine. Samas on piirkonnas mitmeid loodusväärtusi, muu hulgas aulid, kes kasutavad ala rändepeatuspaigana, ja nende väärtustega tuleb arvestada tegevuste planeerimisel. Käimas on Loode-Eesti tuulepargi keskkonnamõju hindamine, mis peab andma vastuse küsimusele, kas ja kuidas on piirkonnas võimalik teostada arendustegevusi ilma loodusväärtusele olulist mõju avaldamata.