KMH uuringud ja lisad

KMH ehk keskkonnamõjude hindamise eesmärgiks on selgitada, kas ja millistel tingimustel on võimalik Nelja Energia poolt kavandatav meretuulepark ellu viia ja millised on võimalikud olulist negatiivset keskkonnamõju leevendavad meetmed.

KMH raames on tehtud laiaulatuslikud uuringud, misjärel esialgseid plaane vastavalt vajadusele korrigeeriti ning teostati lisauuringuid. Alljärgnevalt leiab kõik uuringud ja KMH lisad:
 1. Lisa 1. Hiiumaa madalike piirkonna kalastiku uuring. TÜ Eesti Mereinstituut, vastutav täitja Markus Vetemaa, Tartu 2014
 2. Lisa 2. Merepõhjasetete uuringud Loode-Eesti rannikumerre kavandatud meretuulepargi keskkonnamõju hindamiseks. Eesti Geoloogiakeskus, Andres Kask ja Sten Suuroja, Tallinn 2014
 3. Lisa 3. Hiiumaa avameretuulepargi rajamise KMH. Geoloogia ja rannaprotsessid. Kaarel Orviku, Tallinn 2014
 4. Lisa 4. Linnustiku uuringu aruanne. Eesti Maaülikool, Leho Luigujõe, Tartu 2015.
  Lisa 1 ja lisa 2.
 5. Lisa 5. Loode-Eesti rannikumerre kavandatava meretuulepargi keskkonnamõju hindamise raames keskkon-naalaste lisauuringute läbiviimine ning keskkonnamõju hindamise menetluses (edaspidi „KMH“) osa-lemine. Aruanne – valitud KMH peatükid. TTÜ Meresüsteemide Instituut, projekti juht Urmas Lips, Tallinn 2014, 53 lk; täiendused 2016
 6. Lisa 6. Hiiumaa looderanniku offshore tuulepargi muudetud asukohaplaani merepõhjaelustiku ja elupaikade inventuur. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, vastutav täitja Georg Martin, Tallinn 2014, 84 lk; täiendav hinnang 2016
 7. Lisa 7. Müra modelleerimine. Ramboll Eesti AS, 2013; modelleerimine uuendatud: Skepast&Puhkim OÜ, 2016 Tuulikutele: Siemens 4,0, Siemens 6, Vestas 164
 8. Lisa 8. Madalsagedusliku müra ja infraheli uuring. Ramboll Soome OY, 2016
 9. LISA 9. Hiiumaa meretuuleparkide visualiseeringud. EMD International A/S, 2016 
 10. Lisa 10. Keskkonnapiirangute kaart (EELIS, juuni 2016, Skepast&Puhkim OÜ) 
 11. Lisa 11. 2007 - 2010 teostatud mereuuringud
 12. Lisa 12. KMH programm ja algatamine
 13. Lisa 13. KMH programmi muudatuste kooskõlastus - taotlus ja nõusoleku andmine 
 14. Lisa 14. 2011.aastal KMH avalikustamisele laekunud kirjad ja vastused
 15. Lisa 15. 2017. aastal toimunud täiendatud KMH aruande avalikustamise käigus laekunud kirjad ja vastukirjad 
 16. Lisa 16. Piiriülese konsultatsiooni materjalid
 17. Lisa 17. KMH aruande avalikustamise materjalid