Meretuulepargi elutsükkel

Tuulikute abil on elektrienergia genereerimine oluliselt keskkonnasõbralikum kui fossiilkütustest elektri tootmine. Tuulik ise ei emiteeri keskkonda saastavaid CO2 heitmeid. Kui vaadata tuulepargi tervet elutsüklit, mis sisaldab nii tuuliku valmistamist, transporti, püstitamist, opereerimist kui ka lammutamist, siis emiteeritakse iga kwh elektrienergia tootmise kohta vähem kui 1% CO2-st, mis eraldub fossiilkütuseid kasutava elektrijaama puhul. Oma eluea jooksul toodab tuulepark 33 korda rohkem energiat on kulutatud tema tootmiseks, hoolduseks ja lammutamiseks. Loe lisa SIIT

Ehitamine

Meretuuleparkide ehitus jaguneb sisuliselt kaheks peamiseks tegevuseks:

-     Ettevalmistustööd (sh vundamendi valamine) kaldal;

-     Paigaldustööd avamerel (sh vundament, tuulikumast).

Vundamentide ja tuulikute ladustamiseks ja ehitustegevuste ettevalmistamiseks kasutatakse tõenäoliselt Paldiski sadamat. See tähendab, et ehitusperioodil liiguvad ehitusalused otse rajatava tuulepargi asukohta ilma Hiiumaal randumata.

Avamere tuuleparkide paigaldustehnika põhineb peamiselt selleks spetsiaalselt ehitatud meretranspordil (jack-up tüüpi laevad, tõstekraanad, pargased jne). Iga konkreetse tuulepargi projekti jaoks sobiliku lahendusega kontseptsiooni valik oleneb peamiselt tuulepargi asukohas valitsevastest keskkonnatingimustest ning sellest, millised on paigaldatavad seadmed (dimensioonid/massid) ja paigaldusviis (tuulik ühes tükis või labad eraldi jne), milline on tarneahela üldine logistika, valitud vundamendi tüüp jms. 

Näide gravitatsioonvundamendist. Allikas:Thortonbank, Belgium - 325MW offshore windfarm,  Geert Dewaele – Project Director, 20.11.2012 ettekanne

Näiteks 325 MW Belgia Thorntonbank meretuulepargis kasutati samuti gravitatsioonvundamenti ja et ka see tuulepark on rajatud madalale (sügavus 10-26 m) ning kasutab tuulikuid võimsusega 5 ja 6,15 MW, siis on vundamentide konstruktsiooni gabariidid sarnased Hiiumaa rannikumerre rajatavate tuulikute vundamentidega. Erinevus tuleb välja Loode-Eesti meretuulepargi vundamentide jääkindluse vajadusega, mis eeldab tugevamat vundamendi sarruse konstruktsiooni, kuid ei muuda vundamendi välisgabariite. 

Olenevalt konkreetsetest merepõhja tingimustest võib olla vajalik merepõhja ettevalmistamine gravitatsioonvundamendi paigaldamiseks.  

Merepõhja ettevalmistamine vundamendi paigaldamiseks. Allikas: sama
Vundamendi aluse ettevalmistamine, stabiliseerimine. Allikas: sama
Gravitatsioonvundamendi transport ja paigaldamine. Allikas: sama
Vundamendi koonuse täitmine liivaga. Allikas: sama

Tuulepargi ehitamine on kavandatud etapiviisiliselt, alustades tuulepargi alast TP2, TP3 ja TP4 ning lõpetades lõpetades alaga TP1. Täpsem ehitamise kava pannakse paika koostöös valitud ehitajaga ehitusprojekti koostamise käigus. Eeldatav ehitusperioodi kestvus on kuni kolm aastat. Olenevalt jääoludest on võimalik ehitada aastaringselt, küll aga tuleb arvestada ehitusperioodi jooksul muude võimalike looduskeskkonnast ja keskkonnakaitse alastest juhistest tulenevate ajaliste piirangutega.

Tuulepargi töötamine 

Tuulepargi rajamise järgselt, tuulikute töötamise ajal, on ette nähtud tuulikute regulaarsed hooldustööd. Selleks rajatakse Hiiumaale tuulikute hoolduskeskus ja paigutatakse Hiiumaa põhjapoolsetesse sadamatesse (Lehtma, Kärdla, Kõrgessaare jt) hoolduslaevad, mis on igal hetkel valmis teostama kontroll- ja hooldustöid. Hooldustöödega seoses tekib umbes 50 töökohta. 

Lammutamine

Tuulikute projekteeritud eluiga on seniste kogemuste järgi vähemalt 20 aastat. Tuulikute paigaldamine merre toimub vastavalt veeseadusele, kus käsitletakse nii meretuulikute paigaldamist kui eemaldamist. Ehituse eel väljastatakse hoonestusluba, mille kehtivusaeg on kuni 50 aastat ja kus sätestatakse ka tuulikute eemaldamisega seotud tingimused. 

Et meretuulepargis kasutatakse gravitatsioonvundamente, siis on vajadusel võimalik tuulikud koos vundamentidega täies ulatuses merepõhjast eemaldada. Täpne lammutamisaegne tegevus sõltub hoonestusloaga määratud tingimustest. Keskkonnaalaselt on lammutamise mõjud sarnased ehitusetapiga – keskkonnaalane häiring on lühiajaline ja tihenenud laevaliikluse tõttu intensiivsem kui tuulepargi töötamise perioodil. Lammutamise tegevuste ajal arvestatakse vajadusel keskkonnaalaseid nõudeid lammutamisaegsete tööde tegemise ajaliste piirangute osas.

Kuigi pärast hoonestusloa kehtivuse lõppemist peab hoonestusloa omaja vastavalt Veeseadusele (§22) tuulikud veekogust eemaldama, siis kui seda ei tehta, korraldab Tehnilise Järelevalve Amet ehitise avalikust veekogust eemaldamise asendustäitmise ja nõuab välja sunniraha seaduses sätestatud korras.