Keskkonnamõju

Keskkonnamõjude hindamine

Keskkonnamõjude hindamise käigus viiakse läbi põhjalikud uuringud, et selgitada välja võimalikud mõjud elusloodusele. Uuringuid teostavad vastavate valdkondade spetsialistid Eestist ja vajadusel välismaalt. Uuringute tulemusena on kaardistatud piirkonna kalade, hüljeste, lindude ja nahkhiirte elupaigad ning liikumiskordorid. Saadud teadmistega kohandatakse meretuulepargi projekti, et minimeerida mõju aladel elavatele ja läbi rändavatele liikidele. Eraldi uuringud on viidud läbi ka müra, vibratsiooni, madalsagedusheli ja turbulentsi kohta. Tervikuna on hinnatud ka tuulepargi sotsiaalmajandusliku mõju.

Praeguseks on tuulepargi arenduse keskkonnamõjude hindamine tehtud infrastruktuuri-, planeeringute- ja keskkonnavaldkonna ettevõtte Skepast&Puhkimi poolt ning aruanne Kliimaministeeriumi poolt heaks kiidetud.

Keskkonnamõju hindamise valdkonnad

Mõju hüdrodünaamikale
Mõju lainetusele
Mõju heljumi tekkele, levikule, settimisele
Mõju vee kvaliteedile
Mõju setete liikumisele ja rannaprotsessidele
Mõju merepõhjaelustikule
Mõju kalastikule
Mõju linnustikule
Mõju nahkhiirtele
Mõju mereimetajatele
Mõju Natura 2000 võrgustiku aladele
Mõju kaitstavatele loodusobjektidele
Mõju kultuurimälestistele
Välisõhus leviva müra mõju, sh madalsageduslik müra ja infraheli
Veekeskkonnas leviva müra mõju
Vibratsiooni mõju
Visuaalne mõju
Mõju sotsiaalmajanduslikule keskkonnale
Mõju inimese tervisele, heaolule ja varale
Mõju riigikaitselistele objektidele
Jääga seotud riskid
Navigatsiooniriskid, sh mõju navigatsioonile
Võimalik õlireostuse teke ja õlilaigu võimalik levik
Mõju kliimamuutustele
Võimalik piiriülene mõju

Seotud teemad