Projekti tutvustus

Eesmärk

Energiatarbimine ja soodne elekter on üks majanduse mootoreid. Suuremas koguses taastuvenergia tootmine toob elektri hinna alla kõigi tarbijate jaoks, aitab säästa loodust ning tagada energiajulgeolek. Eesti on võtnud eesmärgi toota aastaks 2030 vähemalt sama suure koguse rohelist elektrit kui siin tarbitakse. Selles õnnestumiseks tuleb rajada suures mahus uusi keskkonnahoidlikke elektrijaamu ning meretuuleenergia on selleks sobilik tehnoloogia. Süsinikneutraalse majanduse saavutame kasutades taastuvenergiat koos salvestuslahendustega.

Asukoht ja põhinäitajad

Meretuulepark on kavandatud võimsusega kuni 1100 MW ning selles on tuuliku kõrgusest jt tehnilistest parameetritest sõltuvalt 55-73 tuulikut. Elektrituulikute tehnoloogia areneb kiiresti ja sama koguvõimsuse saavutamiseks on vaja üha vähem tuulikuid.

Tuulikud ja muud pargi seadmed on omavahel ühendatud merepõhjakaablitega. Maismaale kulgevad kaablid Tahkuna piirkonda. Tuulikute ja alajaama paiknemine ning ülekandeliini trassi lõplik asukohavalik selgub keskkonnamõju hindamise ja tehniliste uuringute tulemusel.

Hoonestusloa ala suurus: 174 km2
Tehnoloogia valik: täpsustatakse tehniliste uuringute käigus
Liitumine elektrivõrguga: Aulepa alajaam
Kaugus Tahkuna poolsaarest: 15 km
Kaugus Kärdlast: 16 km
Kaugus Ristnast: 12 km

Ajajoon

2006
Nelja Energia AS esitas vee erikasutusloa taotluse
2006
Keskkonnaministeerium algatas Loode-Eesti meretuulepargi keskkonnamõju hindamise
2007
Nelja Energia AS esitas Keskkonnaministeeriumile kinnitamiseks KMH programmi
2010
Nelja Energia AS esitas hoonestusloa taotluse meretuulepargi rajamiseks
2016
Kinnitati Hiiumaa mereala planeering koos tuuleenergia tootmisaladega
2017
Hiiu vald ja Nelja Energia AS (täna Enefit Green AS) allkirjastasid koostöölepingu
2017
Arendusaladest arvati välja Apollo ja Neupokojevi madalikud
2018
Riigikohus tühistas Hiiumaa mereala planeeringu tuuleenergia tootmisalad
2018
Keskkonnaministeerium jättis KMH aruande kinnitamata, teostati lisauuringuid
2022
Valmis meretuulepargi tehnilise lahenduse eskiisprojekt
2022
Rahandusministeeriumi tellitud Hiiumaa merealade analüüsi läbiviimine
2023
Valmib KMH aruanne
2026
Kõrguspiirangute kaotamine
2027
Otsus tuulepargi rajamiseks
2029
Ehitamise algus
2032
Elektritootmise algus

Koostöö

Meretuulepark loob Hiiumaale uusi töökohti- nii pargi püstitamise kui kogu eluea jooksul. Ehituse ajal saavad nii kohalikud ehitus- kui teenindusettevõtted osa ehitusprotsessist. Prognoositud on, et Loode-Eesti meretuulepargi rajamisega lisandub umbes 300 ehitusaegset töökohta.

Tuulepargi eluea jooksul prognoositakse Hiiumaale 150 lisanduvat stabiilset, pikaajalist ja kõrge lisandväärtusega töökohta, mis on seotud tuulikute opereerimise, hooldamise ja remondiga. Alates 2022. aasta detsembrist on Pärnu Kutsehariduskeskuses võimalik õppida tuulikute hooldustehnikuks.

Tuulikute hooldamisega seotud otseste töökohtade kõrval tekib uusi võimalusi ka kaudselt mõjutatud valdkondades. Tuuleparki hakkab regulaaselt külastama spetsialiste erinevatest valdkondadest, tekib uus turismiatraktsioon, arenevad vesiviljeluse võimalused.


Seotud teemad